۱۳۹۰/۰۲/۱۴

قدر ما را ندانستید!

ما بسیار مودبانه و با فرهنگ دو انگشت خود را به علامت پیروزی نشانتان می دادیم، قدر ما را ندانستید، انگشتان سبز ما را سوزاندید، اینک جناح دولت فقط یک انگشتش را به شما نشان می دهد!
90/2/12 مهدی خزعلیهیچ نظری موجود نیست: