۱۳۹۷/۱۰/۱۶

عکسهایی کمتر دیده شده از سازمان مجاهدین خلق از مقطع ترک ایران تا خروج از اردوگاه اشرف

عکسهایی کمتر دیده شده از سازمان مجاهدین خلق از مقطع ترک ایران تا خروج از اردوگاه اشرفمسعود رجوی ومهدی ابریشمچی در حال ورود به عراق.فیروزه بنی صدر دختر ابوالحسن بنی صدر که پس از رفتن مسعود رجوی به پاریس با وی ازدواج کرد وچندی بعد از او جدا شد.مریم قجر عضدانلو همسر مهدی ابریشمچی که بعد از طلاق به عقد مسعود رجوی درآمد.دیدار مسعود رجوی با ملک حسین پادشاه سابق اردندیدار مریم قجرعضدانلو با ملک حسین پادشاه سابق اردن.رجوی پس از پذیرش قطعنامه 598،دستورحمله به ایران را صادرکرد.گفته میشود او پیش بینی کرده بود که 48 ساعته درتهران خواهند بود!عملیات مرصادعملیات مرصادعملیات مرصادعملیات مرصادعملیات مرصاداشرف السادات مرتضایی هفشجانی ملقب به«مرضیه»در حال اجرای برنامه موسیقی در حضور مسعود رجوی دراشرف!مریم قجرعضدانلودر حال پخش«موز»درمیان نیروهای جمع شده در اشرف!مریم قجرعضدانلودر حال پخش«موز»درمیان نیروهای جمع شده در اشرف!نمایی از ترک نیروهای سازمان مجاهدین خلق از اشرف.نمایی از ترک نیروهای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرفنمایی از ترک نیروهای سازمان مجاهدین خلق ازاردوگاه اشرفاردوگاه اشرف در عراق پس از خروج سازمان مجاهدین خلق ​اردوگاه اشرف در عراق پس از خروج سازمان مجاهدین خلق ​نمایی از گورستانِ اردوگاه  اشرف پس از خروج سازمان مجاهدین خلقنمایی از گورستانِ اردوگاه  اشرف پس از خروج سازمان مجاهدین خلقنمایی از گورستانِ اردوگاه  اشرف پس از خروج سازمان مجاهدین خلقنمایی از گورستانِ اردوگاه  اشرف پس از خروج سازمان مجاهدین خلق

هیچ نظری موجود نیست: