۱۳۹۷/۰۵/۲۵

عکس فرزند آقای قاضی زاده که گفت پسرم چوپان است

منظور آقای قاضی زاده که گفت پسرم چوپان است، گاودار بوده نه چوپان!

هیچ نظری موجود نیست: