۱۳۹۰/۰۹/۰۲

چه کسی سیف الاسلام را لو داد؟

فردی که برای فراری دادن سیف الاسلام قذافی، پسر دیکتاتور معدوم لیبی به نیجر استخدام شده بود به وی خیانت و مقدمات بازداشت وی را فراهم کرد.
به گزارش انتخاب، یوسف الهتمانی راهنمایی که گفته می شد برای فراری دادن سیف الاسلام استخدام شده است گفت: زمانی که ما برای محل حمله مشاوره می کردیم، گردان های الشعاتی و الزیتان هر دو توافق و همکاری کردند که این محل برای حمله برای بازداشت سیف الاسلام مناسب است.
وی افزود: محل حمله، حفره ای بزرگ بین تپه های شنی بود و ما آنان را به سوی این سایت هدایت کردیم.
یوسف الهتمانی گفت: ما در خودروی اول نشسته بودیم و خودوری محافظان سیف الاسلام، پشت سر ما حرکت می کردند که از جمله بزرگترین جانیان هستند.
وی اضافه کرد: در دومین خوردی پشت سر من، سیف الاسلام بود که بین دو تا سه کیلومتر با خودروی من فاصله داشت، از این رو ما فاصله و زمان لازم برای حمله به خودروی اول را داشتیم و بعد از آن می تواتنسیم، خودروی دوم را نیز متوقف کنیم.
وسف الهتمانی گفت: در مرحله اول، ما جانی اول ( محافظ اول) را گرفتیم، کمتر از یک دقیقه، شاید سی ثانیه طول کشید.خودروی دوم، خودروی حامل سیف الاسلام بود.سلاح های ما به سوی کابل اصلی برق خودرو نشانه رفت و خودرو، در یک ثانیه متوقف شد. وی با پیاده شدن از خودرو تلاش کرد فرار کند زیرا آنها این یک کار را بلد هستند ولی فراری در کار نبود. این راهنمای سابق سیف الاسلام گفت من استخدام شدم چون به خوبی صحرا را در شب می شناختم؛ آنان مرا استخدام کرده بودند تا آنها را به نقطه مرزی آنایی ترآی انگل برسانم. به این راهنما وعده داده شده بود در صورت رساندن سیف الاسلام به مرزها و فراری دادن وی، یک میلیون یورو به او داده می شد

هیچ نظری موجود نیست: