۱۳۹۰/۰۲/۳۰

تا کی باید شاهد چنین صحنه های دلخراشی در دنیا باشیم؟

اینجا فلسطین نیست,سوریه است.
ترجمه متن عربی زیر عکس در صفحه انقلاب سوریه:
مادرم ...ناراحت نبــاش ...خون من نفرین است ....به دوستـانم توصیه
میــکنم ... به بچه محل هایم که راه را ادامه دهند .... من اکنون آزاد شده
ام .... آزادی ای که از حنجره آزادی خواهان می آید .... پلی خواهد شد برای
آزادی در کشور من.

هیچ نظری موجود نیست: