۱۳۹۵/۰۹/۲۶

نشست صمیمی جمعی از هنرمندان با صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ...

 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد

 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد
 
 تصاویر : نشست صمیمی هنرمندان با وزیر ارشاد

هیچ نظری موجود نیست: