۱۳۹۴/۱۰/۲۹

28 دی 1358 - اولین نماز جمعه به امامت آیت الله سید علی خامنه ای در دانشگاه تهران .

ایشان 24 دی ماه 1358 از سوی آیت الله خمینی به عنوان امام جمعه تهران منصوب شدند.

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

تصاویر : نخستین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری

هیچ نظری موجود نیست: